AUFLADETECHNISCHE KONFERENZ
  • Conference chairman

          Prof. Dr.-Ing. H. Zellbeck

          Dresden University of Technology

         01062 Dresden, Germany

 

          E-mail:          info@aufladetechnische-konferenz.de

          Homepage:   http://aufladetechnische-konferenz.de

 

  • Conference Location

          International Congress Center Dresden

          Ostra-Ufer 2

          01067 Dresden, Germany

 

  • Conference Service and Hotel Reservation

          CMD Congress Management GmbH Dresden

          Bertolt-Brecht-Allee 24

          01309 Dresden, Germany

 

         Telephone:  +49 351 2152 7800

         Fax:             +49 351 2152 7808

         E-mail:          info@cmd-congress.de